10 Things You Didn't Know About Skeem Saam Actress Lesego Marakalla - Youth Village

10 Things You Didn’t Know About Skeem Saam Actress Lesego Marakalla

dating sites in soshanguve

And Batswana and Basotho north and south are the descended from Masilo and Masilonyane. I you have any more information on the name Tswanna please e-mail me. I will be happy to know more ka Batswana. Ka tsela e o tlhalositseng ka teng,e nyalelana le kwanzaa e.

Jaanong ga ke itsi gore borolong jo ke jo bofe ka gonne bagolo ne ba re ge baratile lebitso la kwa batswang ba le ipuseletse ge ba fitlha kwa tulong e ntshwa,melelwane ya maloba ga e tshwane le ya gompieno,o tla fitlhela bokgalaka,borolong,botswana,bokwena e le tulo tshwana le johannesburg gompieno,ga gona bosupi. Jaanong ke kopa leboko la Bakwena ba Modimosana mo go yo o le itseng, setso fa se ya baneng se a nyelela, thusang bagaetsho. The man used go rebetwa by themselves. I am a Mosotho woman who takes interest at learning more about various tribes and cultures of Africa, especially in the southern part of our continent. Dumelang Baokeng Posted by: Gasoline with ethanol can harm your power ….

My father is no more and his mother is also no more to explain or relate to me my family history. Sello Nna ke Mokubung oo Rammile. Kubu Kubu ntsha marota re bone! Phologolo e e sa jeweng ke noga. Ha o tlhaga bo Kwena ba a phatlalla.

Kubu Kubu ntsha marota re bone bogolo jwa gago! Moseka Phofu Dumelang betswana koo gae tota nna ke mosetsana wa ga maidi a kgatsele ngwana wa ga mmaseiso ,ngwana waga mmaselotlegeng ke motho yo ikileng yare ha banna batshaba tlhware basadi ba e bolaya ,ke setlogolo sa gamaidi ke kokomana ya ga molehe koo go rre ke kokomana ya gamorakile wa kgwejana ya mahutwana esenang bohunololo yare ha ngwana a e hunolola a ba boletse molao , ke mosadi wa ga patakela pitse tsa ga moremedi e re ha ditla di lebile bosadi jwa pitse wa mmanko dinne tswa ka dikhora o bone.

Hee matlhogo putswa nthuta tlheng maboko a gaetsho, lenna ke tle ke ipoko ke rute lebana bame. Bo sebe sentle sentle batswa kae, diprovence tsotlhe dina le bo sebe gape ke metlhobo mang nna ke tswa ko taung.

Ke kopa long thuse ka seboko sa barolong bo nthua. I would gladly apreciate it if anyone can help out. Ke Motlhaping wa ga Maidi, Ke tlhapa ka kgatsele, ke iphora ka tlhoa metsi ale teng, Ke itlhotsa ka lobebe lwa lebese Ke ana Tholo jaaka barolong cos batlhaping were originally barolong Blanty Bare re tswa from the north so as to justify that we are all visitor in South Africa and this land does not belong to ours but theirs, ke bua ka makgoa a a kwalang metlholo e!

Mothusi Ke morolong o nthua, o kgopo e mmaseng, ke kopa lo nthuse ka leboko la teng. Am told that originally we are Barolong, ke mmina Tlou, unfortunately I find myself in Ngwato land central of Botswana contact me at paper88 ymail. Paypamoms There was a lot of migration in Botswana many years ago. No wonder many trace their origins in vain.

Stick to where you are if possible, note if possible. Wish we could do the same in Namibia. Where can I buy a book of the Tswana's origin, culture, history, etc? Edelgartha Cito-Simana Batswana kene ke botsa gore makolopelo ke eng. Banna 14th Centuary ke bona e le ngwaga yoo aneng a sa rate Batswana ka gore ke fao o re latlhetse kwa Borwa jwa Africa. A ga jaana ke retlhobogilwe East to South Africa Ke tota ke tlala bogale ke tladiwa ke maithamako ano a, Ke mongwe yoo a dumelang mo Setswaneng fa sere fa o sa itse botsa.

Karabo eo o e boneng e seka ya go kgotsofatsa mme tswelela Motswana yo montlenyana ngwana wa thari e ntsho o ipatle o ipatlisise, felo gongwe gone karabo o tla e bona. Ke a lorato Batswana Ofentse wa mophiring sebata se maroo.

Setlogolo sa ga dipudi ka thari ke mabalane o mpone ga ke malatswa thipana nna ke wa segosi nka go jela kgomo. Tshwaelo ya gago e bontsha gore ke nnete tota fa go twe 'pelo e senang phufa, selo ya bo e se sa yona'. Mme gape e bontsha tsholofetso ya lejasa intellectual mo go wena. Fa o re tlhago ya Betswana e simolotse mo nakong ya ditlhaselo tsa Matebele, o raya gore lotlotlo lwa Betswana le na le dingwaga di le tlase ga makgolo a mabedi !!!!!

Go na le dintlha tse dingwe gape tse o di umakang mme le teng fao o bontsha gore ga o na kitso epe tota. Fa o eletsa bojasa if u aspiring intellectual go tlhokega o itshupa jalo ka go eteletsa dintlha le bopaki kwa pele. Maikutlo ke kgato ya ntlha e e go shwegashwegisang pelo gore o tsibogele mabaka. Golwatshwene Ke kopa sereto sa Bakgatla Ba Mocha. Mokotong Maloka Dumelang batswana, bana baga Hurutshe bana baga Matsieng. Tshepo malwale Oo-ra Modise I would like to say hi to the Bakwenas.

I'm a boy from Limpopo and i don't know my culture very well. My family says I am a mokwena. I don't know sereto sa bakwena now I'm lost cause I don't know my culture. Please help out there. This not true that the Batswana are originally from East Africa. I have studied history all my life. If they were were from East Africa, from where and who are we related to. As much as Afrikaans people have origin from Holland they are related meaning if you check their surnames even some of words they speak are more less the same.

If look at their history Afrikaans started here. The Batswana originated in South Africa during Mzilikazi war. If we are related to Lesotho where are they coming from.

Delete this page you are confusing people. I have a grandma who died in at age She has a history of Batswana and never ever has she ever mention that Batswana where from East Africa. Can you please proof you information. History has been here before our grandmas where here where do you get this from?

Ffirst can someone or any expert give me a sentence of the language that was spoken back then, secondly no one from these expert has ever told Batswana of the findings on the mountain called Thaba ya Batswana, and these things which are found date back of years before the colonist researchers came.

It does not mean if I read the Bible alone I truly know and understand God. There are other source out there and evidence to prove the presence of BAtswanA.

This history is being told from only one perspective. Mme e seng fa!! Re ka dira jang? Dikgang Tlou ha e le gore o bua ka Barolong-bo-Ratlou, nyaya e ka tswa e le gore ga o mongwe le bone ha o le gore o bua ka tlha wa sefane sa gago.

Ratlou ke kgosi wa bofelo wa Morolong ha Morolong o ne o sa ntse o kopane. Ela tlhoko gore leina ke RAtlou e seng Tlou.

Ga ke gane gore a ka tswa o le Morolong mme o tla tshwanela ke go rulaganya tshika ya gago ka maina gore o tle o e itse sentle. Luckyboy babusi botlhe ba Barolong ke Bakgopha le nna ke Mokgopa ga ke kgosi le eseng mme ha ke ipoka ke leka go nna gaufi le gae.

Jalo Barolong ke dinamane tsa Tholo tse di jang mogopo di o lala. Modimoa o mogolo mo go Mokgopha mme Dikgosi tsa Serolong ke Bakgopha. O ka se hitlhele kgotleng wa Morolong kgotsa ya Motlhaping e sena Modiboa ka e le ene yo o alahang chaba tse. Batla bo Sebolao o rulaganye maina a bone mme o tle o boke maina a gaufi le wena e seka wa batlela kgakala ka o ka tla wa timela. K sholohelo ha o utlwetse 'nama tse dinaka di machope.

Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale A go na le mongwe yo o tlhaloganyang leboko le la Bahurutshe. A mme gone ke le tshwere sentle? Mamonkgatiti wa lewa Di ka na matsorotsoro Tsa ba tsa gwasa kwa le kwa Tshwene ke naiwa mmele Makopong ke naiwe Ke sirelediwa ke seriba Tshwene fa di ya masimong Go etelela tshwene-gadi pele Rotwe a sale kwa morago A sale a di retolola Ke ne ke fudile ka tlatsa Ka kgotjwa ka relela ka wa Papalo tsa ya le maritse Majwe etsho a borethe Ke tshwene tsoo Malope-a-Masilo Bana ba ntswe la Tswenyane Posted by: Golwatshwene Dumelang bagaetsho, ke kopa thuso ka leboko la ga Mojafi Mojahi and I am also looking for photos of Batswana women's traditional clothes Married and young maidens.

I have been trying to find my roots but my trail always runs cold after a few attempts. My dad is not clued up with his origins and my grandmother was never introduced to anyone else in the Mojafi family she only knew her husbands Kaizer Mojafi father Abraham Mojafi and no one else from their family. If any one has any knowledge about any of the things i have requested kindly inform me through my email: Refilwe Mojafi Bagolo ke kopa thuso.

Nthuseng ka poko ya setswana. Ke dira tiro ya lenyalo mo dikgweding. Ka re ipeleng ka se gaetsho. Kgosietsile Tlhomelang Dumelang bagaetsho, ke kopa thoso ka leboko la ga Sedibe, ka tswe!

You can reach me on Motsoadira Lerato Ke kopa thuso bagaetsho. A go mongwe o itseng leboko la ba ga Pooe? Rulaganyang Pooe Kekgatlwa ke se ke se balang mo. Batho bangwe ba sefane sa Tlou ba re bone ke matebele ba tswa eMalahleni. How is it possible?

Nna ke ne ke ithaa kere bo rraTlou ke barolong. Tlou I strongly advise that this article be revised for it contains errors. Batswana are a distinct group nation and not a tribe. A go mongwe yo o ka ntshedimosetsang ka sefane sa Sebolao le leboko la Barolong bo-Mokgopha-a-Masepe. Luckyboy Sebolao Manche', phopholetso e e reng Lowe e googongwe kwa Egepetwa kampo Itopia, ga ke simolole go e utlwa. Go ka nna ga nna jalo ka jaana dilo tse di diragetseng bogologolotala go se ope yo o nang le boammaruri jwa tsone.

Go setswe go tlhomamisitswe jaanong gore masalela a dika-batho tsa bogologolo go gaisa, a supa felo ga noka ya Omo, Awash kwa Itopia e le tulo ya tlhago ya motho. Mme nna tota ba gaetsho, ga ke bone bopaki jo bo wetsang pelo ka phopholetso ya Egepetwa. Ga ke gane, go na le mafoko a SeEgepetwa sa bogologolotala a a seng kgakala le a Setswana. Fa e le gore seo se paka fa Betswana ba tswa kwa Egepetwa, ke eng se sa pake fa MaEgepetwa a tswa kwa Borwa jwa Aferika.

Puo ya Mathosa, Basotho le Mazulu, e na le mafoko a Sesarwa mo go tsone, a seo se raya gore merafe eo e tswa mo Masarweng kampo Masarwa a tswa mo merafeng eo? Go bolelwa fa dithako tseno di ise d tlhotlhomisiwe mme ga twe ke tsa bogologolotala jo bo ka nnang dingwaga di le go fitlha go Fa o lebelela ditshwantsho tsa godimo tsa dithako tseo, moago wa tsona ke ditheko, mesako kgotsa mediko fela jaaka re itse Betswana ba aga ka lejwe.

Fa o na le nako, o ka bapisa ka google maps meago eo le ya Kaditshwene le Tswenyane e e neng e le moshate wa Bahurutshe mo Madikwe mme o tla bona gore ga go na pharologano e e kalokalo.

Fa o latelela tshedimosetso e e teng ka dithako tsa Mpumalanga, o tla lemoga gore, fela jaaka re itsitse, boraaitse ba tsona ga ba di amanye le merafe ya Aferika Borwa ya ga jaana. Tota fa e le gore Betswana ba tswa kwa Egepetwa betsho, mme ntlha ga ba a tla le tonki! Nte ke go tlogele ka nopolo e e latelang: The photographs, artifacts and evidence we have accumulated points unquestionably to a lost and never-before-seen civilization that predates all others -- not by just a few hundred years, or a few thousand years These discoveries are so staggering that they will not be easily digested by the mainstream historical and archaeological fraternity, as we have already experienced.

It will require a complete paradigm shift in how we view our human history. Golwatshwene Betsho dumelang, nna ke Morolong a Seleka, Tholo kgaratlha e dinaka marata go diragetse. Ke Tswanela Thaba Nchu fikeng la Makgabea. I have been following with keen interest the topics here, of interest is the origins of Batswana in particular.

Ga Lowe, where is that? Answers lie in ancient Egypt, some of our dialects are Egyptian and if you follow ancient Egyptian history you will be amazed at striking similarities in behavioural patterns, traditions, rituals and language.

If you follow the trail we came down here long before Jesus was born coupled with the fact that Setswana is the third most spoken language in Africa. Batswana left Egypt when the Greeks took over Egypt.

Sounds like Ripley's believe it or not doesn't it? Manche' Dumelang ba tswana, I just hope that we come come together and be united even if others are bakgatla or speak serolong - let that not cause division but unity.

In my understanding the Sotho of Lesotho, did they not come from the Zulus? So how come we share a common ancestory? Tswana's are not of Zulu decent? Go bua fa mosimane wa mofurutshe ngwana wa ga malope a masilo namane ya rotwe tshwene ke naiwa makopong mmele ga ke naiwe. Kea lebogoga pula pula nala tshwene! Sa ntlha, o pateletsa lefoko la Setswana go nyalana le puo e e kgakala thata le Setswana. Sa bobedi, leina e tota e le Betswana e seng Batswana. Ka jalo, go tlhalosa leina Batswana, go batla o simolola ka Betswana.

Nna ka fa ke lokolotseng leina Betswana ka teng, leina le tswa mo polelong e e reng 'ba itse go ana. Setswana se a bua betsho; fa o se reeditse se ka go bolelela gore Betswana ba ne ba rua phofu mme fa o rialo, boreaitse boo ba re wa tsenwa.

Fa o na le kgatlhego mo go se ke se buang, o rata go ja boko sa tlhogo, a re tshwarane goloatshwene gmail. Golwatshwene Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale. Though we may not agree I will answer without condescension or insult. I believe this forum is for sharing, let's use it as intended. My knowledge and yours are obviously in different spheres and I do not regard them as conflicting due semantics of language note: On the outside it appears as if our views are miles apart but they are not.

Mokwalo o re o dirisang re o neilwe ke basweu, ka jalo ga go botlhale go nganga ka phapang ya ditlhaka. By their own admission they did not have a language. I am not aware nor have I seen Barolong and Bahurutshe dance. Perhaps the latter are distinct from the other groups of Batswana. However their distinctiveness is not representative of all the Batswana just as the other groups with their peculiar norms and customs are not representative of Barolong and Bahurutshe.

Basimane Basimane what you posted is just load nonsense. Just because some people have decided to mimic other people's dance it does not me that they are the same. Traditionally Barolong and Bahurutshe when they dance, ladies dance with their hand up ba lemisitse and going in circle. The man used go rebetwa by themselves. With the mixing of the san people and Batswana some of the dance was added into Setswana dance which is Ok as they lived among each other. I am not saying that it is wrong to say Batswana do related to the san people but to say that they are Batwana is just hogwash.

Twa and tswa are oftenly used in Setswana for one of those words to be lost in transalation. We use different dialects but the language is still distinguishable. Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale Dumelang Bagaetsho, I would like to know the origin of the Ntsie surname. Kgamanyane Ntsie Dumelang Bakgatla, nna ke batla go itse ka ditirelo tsa setso sa ngwana wa mosetsana o dingwaga di le some le boraro.

Seretse Moche In studying the origins of Batswana I began looking at the etymology of certain words, which I believe may give a hint to origins of Batswana, including the culture in comparison to that of other Africans. In examining the the word Batswana I notice that it has 3 parts to it broken down as: Current populations are found in the states of Rwanda, Burundi, Uganda, and the eastern portion of the Democratic Republic of Congo.

In , they numbered approximately 80, people, making them a significant minority group in these countries. These are little studied, and this article deals only with the Twa of the Great Lakes region. Wikipedia In comparing the traditional dance of the Batwa and Basarwa to that of Batswana one cannot but acknowledge the striking similarities: For the purpose of making linguistic comparisons, I have searched for some text in the Twa and Sarwa language but had no success.

Batwa according to Wikipedia are found around the area of the Great Lakes. This is the area where the ancient Egyptians said they originated. Within the word Egypt is hidden the name Ptah. The name Ptah is the same as Batwa or B-Twa. This area will need further investigation and supporting evidence. Basimane Bagaetsho, Maphefo o kopile tshedimosetso ka ga Motsisi le Histori ya bone gore ba tswa kae le gore leboko la bona la reng?

Ke setse ke tlhotse ko website ya Wakahina fela ka fitlhela rona re sa listiwa, le ko teng ke kopile gore fa go le mongwe o re itseng, aare thuse. Mogano Motsisi Dumelang batswana ba etsho a ko re epololeng dipou tsa kwa ga lowe tse di bo fitlha..

Basimane Motlhabane I need help in knowing sebo sa boo Seleka. Ke botsa jana ka gonne, ke thloka yo a kang thutang segaetsho kagore ka moso bana bame batsile gompotsa dipotso. Dinomoro tsa mme kgotsa cbuzz webmail. A go mong yo a nthusang ka ga leboko la bo molokoane? Lesiba Molokoane Dumelang lotlhe.

A a go mongwe yo o itseng leboko la ba ga Motsisi? Maphefo Motsisi I am the grandniece of the Batswana through the following monarchies: I'd like to invite you online at facebook Page - Batswana - Descendants of 6th Dynasty Pharaohs and i ask you to contact me by email at royalcovenant gmail.

Batswana Ke kopa direto tsa bakgatla ba ga mmanana. Freddy wa ga thatelo Batswana, ke mang o tsebang sereto, poko ya rona batswana ba kwa-phiri mabalaastad? Dinomoro tsa mme Posted by: If maybe I can help call me on I would like to know the proper and full conduct for the ceremony and praise songs.

Can all the Diraditsile's please contact me at or lesegod yahoo. Lesego Diraditsile Batswana totatota lo ne lo le kae. Wa itse lo nkgopoditse setso sa ka. Yo etlabang molekane waka mo nakong e tlang o tswa Mafikeng kwa ga ramosadi. O bua setswana se se thlololo. Ke a lobotsa ke ya go batlisisa ka lotso lwa ga Rre Lebelwane. Re bo mmekwa kobue makgothla diala mabolaya a ipolaela. Zingo ke emetse buka ya gago Rra. Metse Wa Ga Lebelwane Posted by: Ke maswabi ka ditlhapa tsa bangwe!

He was decapitated and chopped to pieces and his house burdened down by the so-called "Makeke". He was a teacher and the published Setswana author of the book "Monageng" J.

Lesejane which is currently out of print. I believe there is an individual out there who "owns" the copyright to the book which was originally published by Van Schaik. I am going through a personal growth process - having survived cancer and am currently, as I write, recuperating from a heart operation, and I would love to honor and bring the essence of my beloved grandfather home by writing his biography.

I am working on his biography and would also be eternal grateful for help in obtaining a copy of Monageng.

In conclusion, today I learned of a youngster - Bahumi Mogorosi now 17 whose body was grievously mutilated in the same village in August - lost his tongue, genitalia and lips, in what the national media called a "muti" attack. There are also rumors that the attack was because of his being named Bahumi for my grandfather.

This youngster's father is one Alpheus now The Mogorosis are NOT related to us. Thank you in advance for your assistance. Kwanele Asante-Shongwe Molebatsi breastsens. Kwanele Asante-Shongwe I would like to know the praise song of Bangwaketsi. I want to get married soon but I had to know it before that. Samuel Morongwe Dumelang tlhe!

Batswana ba mmina tlhantlhagane. Anyone with a surname of Thobane or Motshegoa contact me on or e-mail me at thobane. Paulina Thobane Hi to every one out there with with the surname Motswadira, please get in contact with me.

Thibedi at Thibedi Motsoadira I would be getting married soon, I need to find an attire for my fiance. He is Tswana and I'm Zulu. I would appreciate your assistance. Masentle Mathibe Batswana can somebody assist me to get hold of people with the surname Lesifa around South Africa. I'll appreciate it a lot. Lesifa not Lesiba Posted by: Tshepang I think there are so many things that we wont find about us batswana.

I think batswana were very secretive and may be they where afraid of something? Who knows; may be they were under pressure? Who knows until we find out why we can't find the batswana's origin.

Any one who can tell. Dumelang Baokeng Posted by: Margaret Maria Gonyane Mabalane Jaaka le utlwa go ya ka leina la me ke Motswana tota fela ke tshela jaaka batho ba setoropo mme go ntse fela jalo ga ke latlhe setso sa kwa gae. Mogaetsho se latlhe setso tlhe boammaruri o tla swa o sa laela tsweetswe.

May their language and culture be passed on to their offspring. Thabo Dontache Good afternoon guys. My parents were borne in the Eastern Cape in South Africa. From what I can gather my grand father was also borne there from Batswana migrants that settled there in the late 's. My parents are adamant that we are Barolong, however, other sources that I have consulted disagree with this and say that the surname Boligello should be spelt as BODIGELO and that the current spelling was as a result of colonial name changes and that we belong to the Batlhaping.

If anyone can help me on this it would mean a lot. Please reach me on gertrude. Thanks you all Posted by: Keromamang Motshwane I have a question Is there a relation between The Tswana and Ancient Egyptian royalty? Kim Batswana ba ga mme ke ka itumela fa re ka nna le nako e ntsi ya go ithuta setao le melawana ya setso ya Setswana maele diane le dithamalakwane fa o batla re bue go le gontsi ka setswana o ka email morapedikatlegonkau yahoo. A re ke re ipeleng ka se ga rona. Bana ba rona ba tloka go itse ngwao rona Posted by: Ramaitai Go a itumedisa gore batswana kwa Gauteng ba lemogile gore go tlhola ba ipateletsa sesotho e se sa bone ga go ba tswele mosola ope.

There is nothing wrong expressing yourself in your language. Go tlhola o setse setse puo e e seng ya gago morago ke go iphetola lekgwelwa[p. Ke dula mo Florida, Gauteng, Bothata jwa ka ke gore ga ke dumedisa batswana ba bangwe ba itira e ke te ke makgowa!!!

Re tla ipela leng ka setso sa rona? Ke tlhoka ditsala, ke tlaga ko Mareetsane gaufi le Mahikeng. Rre mogolo wa rona o se a iketse badimong. Rakgadi le rangwane ba ntse ba le teng, mme ga ba kgone go re tlhalosetsa sentle. Seboko sa rona Oora- Mokgweetsi ke mang? Ke tsaletswe kwa Koffiefontein Free State go riana ke nyetswe, ke dula vereeninging Posted by: Itshenkeng Anna Staitai batswana ba taung bare re bataung ba ga tau tshepo so tsheposeriba gmail.

Please if anyone knows where can I get hold of her send me an email.. Matlakala leepile I would like to get more info about what to wear as a Motswana bride. Kebitseng Mogapi We need to preserve our traditions and show the world that we are proud to be tswana by keeping our cultural traditions and language alive.

Some misconceptions and also some valid points above and its up to us to correct and inform those not in the know. And for those who are interested in finding out the origins of their surnames or tracing their lost relatives asking other tswana especially the elders may give you pointers. And to the one who wanted to know how to locate the Barolong - there is a small town in Bostwana called Borolong and this may be a starting point - its only a few hours from Francistown.

Lesego I'm concerned mostly about the threat that our language seTswana and culture is faced. I appeal to our youth to show the world how we are and what we are made of. If we cannot run away form civilisation lets not run away form how we are as well. W Dumelang Bagaetsho Ke kopa leboko la Bahurutshe tlhe. Mokgobo Nkome Le itse gore bothata bo ha kae go lo ha? Rona mo Botswana ga re a twaela go utwa gotwe Motswana wa boketekete, ha o le Motswana, o Motswana, go helela gone ho o.

Gore o o he, kae, jang, ke gone mo go tsalang kgothang. Jaanong, ha o itse o le Motswana, ga se gone gore o etele ba ga lona mo Botswana? Lucious Sepoo I have to agree that Batswana originally migrated from East Africa of which this was a melting pot of northern tribes escaping the desertification of the Sahara. Ancient Batswana were not the same as the modern Batswana as todays Batswana are too blended with the indigenous Bushmen etc people of South Africa, even the ones in Botswana as they settled in central South Africa before they settled in Botswana.

They settled in Botswana because they were fleeing the Mfecane riots. As for the Witwatersrand, it truly belongs to the modern Batswana who are hybrids of indigenous tribes and Batswana Posted by: Pule Molema Dumelang bathong, nna ke rata go itse thata ka ga batabe, sereto se reng. Morakane Manopole I have found all off this discussion on the Batswan very interesting.

I am a motswana from the Northern Cape, my grandfather told us he originates from Botwana but lost contact with his elder brothers as he was working on the SA Railways for many years and settled in the Northern Cape. He calls himsef a Morolong, does anybody know where the Lenyora surname originated from in Botwana? V Please check this link as it contain more things about Setswana. It is very comprehensive and is easy to interact with it.

Just check and I am not saying I agree with everything in it but it is very good. Leboko Ke mosetsana wa ga patakela pitsi ya raMoremedi e khidiyang ka bosadi jwa pitsi. I want the one who knows this must give me more information. I'd really like to know more about my surname,le sereto sa teng. I grew up in a location called Erusmas,next to Pretoria.

As a tswana I did not have a chance of knowing ka ga rona Batswana. I will be happy to know more ka Batswana. Sefane sa me ke mosako,nka itumela, ga nka itse gore ke ana eng. I myself was born on the late 80's and I might not know much about my culture and the language and how they did things, but I grew up around the elders and I learned important things from them.

But I'm ashamed I never got to practise my language but I might say that I belong to a very sacred, intelligent, rich, ernoumous, passionate and proud people. Some of you may call us the lost generation but you are wrong - my people are the real deal and I'm very proud to say I am Tswana.

I am Mofurutshe, we are not known and taken seriously in mordern society, but it can only be because our euphoria was and is still intimidating and massive, powerfull aswell and those of you who are ashamed of your origin the term ''lost generation refers to you. I'd appreciate to learn more about my calture and be part of this web page you guys inspire me. Kelopa lenthuse to explain this " Montsamaisa Bosigo ke moleboga bosele" rebua kaModimo or something else!

Lerato Ba ga Marope, please send me your praise-poem Posted by: Shole Shole Bagaetsho, ke rata go itse go le gontsi ka ga kgosi Thufalo, sereto se se feletse ka ga Tholo, ke ana Tholo fa kere jaana, I grew up in Atteridgeville, I grew up speaking mixed langauges, I would like to communicate more with bagaLefifi.

I am happy about this site, very good and mind opening. Jimmy Lefifi Hi, I would really like to learn more about my culture from the traditions, rituals,dress code and symbols. I've recently moved to Johannesburg and if anyone knows of a village or group I can join to learn more about Batswana please contact me.

Lerato Oupa Modise Please do not introduce intellectual dehydration into social relations of life. I bet you have not even given it thought. A few ethnologist who bothered to find out the meaning of the word 'motho', were told that it means 'speaker'.

If so, its origins can probably be traced to the sound that those half human monkeys made as they were tasting the herbs and spitting in the African thickets. Try it yourself and listen to the sound that you make as you spit. You must therefore be careful and not confuse peaches for nectarines. Now you say all African are a nation! Peoples have different value systems and beliefs shaped by their environments and experience. So people organize into unique nations themselves differently as a result.

To say that all Africans are a single nation is to deny their unique experiences and their inalienable right to organize themselves therefore. Also, how can a continent have only one nation? It is galling to hear people reason the way you do. It seems like you are in an 'too eager to please mode'. Please know that this sort of mode and world view is unnecessary because it takes people away from reality and the truth. Let us cut out this mere belief thing in favour of knowledge and arguments supporting premises.

My belief as an African is not on the originality of just one tribe but on the originality of African people, because we are one nation whos history had been distorted. We must trace our origins from way back from Ethopia to Egypt. We are Bantu people i. Seitiso Moladira Deliwe, The Tholos as you say it, if you talking about the tribe it will be Barolong and they are: Morara is son of Noto, Noto son of Morolong, Morolong the founding father of the nation.

As for the name Seiso, I am going to speculate; depending on your pronunciation, I will think it means the thing that was taken to. Go isa in Setswana means to take to. Prefix se- is for a thing. Please Deliwe remember I am speaking under correction here, now when you combine the two you will then have Se-iso isa.

I know there is a in isa not o as in iso if it was Se-isa it will mean the thing that take to, that will be the difference. Deliwe Lerato, You might find the following website useful for what you are looking for,i. Good Luck Keletso Posted by: Keletso Matlhape Please maybe anybody can help me. I need Setswana traditional costumes very badly. Lerota - leratonkomo webmail. Tota lwa tshela Betswana.

Can someone please explain this logic, 'Bahurutshe are the seniors but they are not kings!!!! Mogologolo o rile ngwana o tlhogo tona, o sira rragwe.

Mme yo o itatolang motsadi ene, wa be a ineelela. Mme tota ke a lo akgola, Betswana. Baabo Batswana have been in existence long before 14th century. Sesotho and Sepedi are infact Setswana dilects like Sekgatla and sengwaktse or Sehurutshe. Mogales in Mohaleshoek Mogaleshoek ran away from Tshwane area after the boers killed the elder brother in the mountains of Mogale, incorrectly called Magalies berg.

Sekhukhune, the son of Sekwati, who was a Mokgatla king moved north to the Northern Transvaal to create Ga- Sekhukhune incorrectly called Sekhukhuneland. There is evidence that Batswana lived near an ocean, hence names like Whale Leruarua waves makhubu a Lewatle, Ocean- Lewatle. They are not necessarily inland people. Watch out for my book in 2 years time. Regards Molefi Mathuloe Mabyane Posted by: Well someone did not like it and decided to sensor me. Talking about poetically or is it linguistically challenged!!

Re tshwanetse go aga lesaka le e leng la rona. Baabo Bagaetsho, Why are we falling into the perilous and detrimental pitfall of "self-Colonialisation" if ever there was such a thing, All African people, Including baTswana bothe ha lehatshe leno, did not come to Africa or even Southern Africa, for goodness sake!

They all come from Africa and Southern Africa not being a somewhat distinctly different part of Africa! Zingo Dumelang Batswana, Ntetlang ke lo ree kere nna ke Morolong, mmina tshipi e ntsho-noto. Bare dumang dumang barolong, ha lo dumeha lo nkgatle,ha lo etse dinku di lela!

Ke namane ya tholo,ke motho wa ga morakile-yoo- Setlhare! Motho yo lehuto le senang boranollo,le ranollwa ke yoo thata hela! Motho wa go sa utlwe sentle ka ditsebe, motlola ka noko matlola ka kgare naga e tletse tshetsana! Kana ba re motho wa ga morakile o le lebelo bare le pitse o ka sia! Ke ne kere ke lo latswise hela go se gokaenyana! Ke kopa gore ha go na le mongwe yo a nang le kitso e erileng ka ga BARKILE kgotsa bathoba ga morakile ba kwale se ba se itseng ka tswee-tswee!

Batswana Tshwaraganang lo dire Pula e ne! Zingo Wow this is a great discussion Such discussions can help us understand where we come from and we can always pass on the culture. Can someone refers me to where I can get all this information or explain it to me. Most of the inputs shared here are insightful whether true or false. It makes one to truly appreciate being an African. Ke Motswana waa Mokwena, how do we Batswana relate with the Ndebeles. I heard they were bullying us and has taken some of our land back then.

Can someone out there shed some light, e-mail mantshetlha gmail. Mogwera Lesejane What does Molemo or Gomolemo mean? I want to give it to my baby girl. Ke mo Pedi and I understand ke morolong mmina tshipi. Please help - did this kingdom ever existed and if true what caused its collapse. Losika Loomotho What I like about us the Batswana is that, we are peace loving people.

Women respect men, but we are not so dependent to our men to a boring point. Recently I attended one of the celebrations tsa Bakgatla at home in Moruleng Rustenburg , how nice it was with all those women and men in their traditional attire I was just so excited to be part of the attendees in my traditional dress. Tebogo Ke boammaaruri e le ruri. The Batswana people are diverse. We must enjoy this diversity and use it as strength, not weakness or division. The last person to write about us in a better not the best was Schapera.

When are we going to have a Motswana writing about us without any bias of being a Mokgatla, Mohurutshe or Morolong? Yes, I still agree, the Bahurutshe are the elder brothers. Even the Barolong do not refuse at bogwera or bojale when they come after or stand behind Bahurutshe when forming the line of succession. They know it is a fact and centre of our lineage.

Kelebogile Resane Bakwena ke: Maganana mankga nama di mafura, Tshoswane tsa go loma botlhoko lesonya, Tse dilomileng Kabane a kakabala, Motlhakola o montsho, Wa ga Mmaseadingwana sa marumo; Makgakga a mantsho A Mmaseote sa naga; Ba ba suleng ba se na molai, Ba bile ba se na tsebe ya go utlwa. Bahuretse and Batlware are Batsweneng as their Totem the rest I can help. Most people are trying this channel for the answer of who they are but I suggest that you try relatives as they will have more.

Because I heard my parends said we are the Bakwena. Then again I want to know about the meaning of some of My family's names including mine. But I am proud of my names, the thing is I just want to know their meanings. Because moost of them when they greet each other they say 'Motshweneng'. It's an honour to me to be African not an African.

Modibetsane Monnanongwe J Motlogelwa Motlhabane you cannot have Batswana ba ga because there are many groupings or tribes of Batswana, examples are Barolong-bo-Mariba, Bahuretshe-bo-Moilwa, Batlhaping-baga-Phuduhutsa and so on and not Batswana-baga, therefore it is difficult to answer your question as you are not particularly specific about which tribe of Batswana you are talking about. I am certain that there is no Sehuba tribe amount the tribes of Batswana.

If you are asking about Barolong-baga-Sehuba children of Sehuba batho ba go tshwaa lokekekete then those will be the elders of the current ruling dynasty of Barolong where ever they Barolong are including Batlhaping. They are related to Badiboa children of Modiboa. Lokekekete is their ear mark which is small clips around the ear of the animal. They are believed to be the healers of the Barolong land as they are the elders.

The ruling Barolong Dynasty is Bakgopa children of Mokgopa. Your rejection thereof can only mean that you believe that the diferrent groups and subgroups have independant origins. Your assertion does not conform to neither the biblical beginning of Adam and Eve nor the scientific theory of evolution. You are taking things at face value and seem to think life started instantly with what you see today, i. For your information, the subgroups are off-shoots from their parent group caused by disputes on Chieftaincy.

In many cases it was not necessarily disputes much as it was about descendants becoming larger families and migrating further away seeking land. Hence many of these groups and subgoups will be led by a Chief Kgosi instead of King Kgosikgolo because most accepted the royal hierachy.

For Batswana and Basotho historians and folklore tells us that they are all descendants of Kgosi Mogale who himself would have had brothers, sisters, Counsins, grand-parents, great grand-parents, etc. You can find these articles on http: You will find some fascinating facts about the relationship between Bantu and Asiatic people. Have you ever wondered why is it that the certain words sound similar in different languages words many languages e. Ngwee, Gunye, Uno, One etc.

Tharo, Ntatu, Three, etc. The following may not sound close to each other but I believe that etymology, anthropology, archeology and genetics are the key to understanding our origins.

Julius Segole Ke kopa monngwe a ngromelle poko ya rona Bahurutshe. Not knowing if it changes from family to family or what, but anything is fine Oompie Lemogang Wow; this is fascinating to read about the history of our ancestors Motlogelwa Motlhabane I want to know if one can help me, my parents say Mocwiri is Mokgothu, others says is a coloured morwa can any one help me. How did we end up in Taung and where do we come from.

Boipelo Mocwiri I need information of Baphiring of where they originate from. I am told by my parents that "re ana Phiri" and we are of the clan of Bakgoro. I am in darkness. Starring There is no such thing as "common ancestor". One thing to understand about us Batswana is that we have what we can call "sub-groups" which means re farologane go ya ka dikgoro, e.

We have barolong ba ga Noto, ba ga Masepa, ba ga Tlou, ba ga Montshioa etc. So mongwe le mongwe o bua ka bogosi jwa kgotla ya gagwe, eg. Barolong ba tla bua ka kgosi Montshioa ka ele Barolong boo Montshioa! It is also disappointing to see how you batswana differ on your knowledge concerning our origins. I doubt that the internet is the best tool for saucing such vital information. I think we should be going to villages to speak to the elders and ask the right questions about our origins.

My biological happens to be a kgosana in a small village in Botswana. Sello Letshwiti There is no tribe called Tswana. We are the Batswana speaking a language called Setswana. We are the first people tribe to reside in Gauteng. Some of the Batswana are found in some parts of Namibia. More millions of our tribe reside in a country called Botswana.

There is no such a thing that Tswanas originate from East Africa. We are the indigenous people of South Africa. Gomolemo Please could any one who is Tswana please help me? I am doing an assignment on the Tswana culture and have gone in circles around the net. I am trying to find out how many different clans there are and what their totems are and what they mean.

Also a Tswana person told me that there are no symbols or images of the totems however for the Bakwena clan meaning crocodile there are pictures of crocodiles and a statue of a crocodile and on the site they said it was the Bakwena totem. Please if anyone could assist me as nothing is really very clear on the internet, and I am starting to wonder why the Tswana people have not complained about this fact yet.

I would if I could not get compound information about my culture. Frustrated south african Job Modibane I agree with you that Mr Khunou is considerably informed with regards to the Batswana history. What you say about holding a conference, unless it is followed through, is nothing but a good idea and we will see the next generations saying the same thing but doing nothing about it.

I understand putting this thing together is take a lot of resources from your part and everyone else who might be making a contribution, but considering what is at stake, if the objective is achieved and we are able to establish a movement that will solidly emphasise the Batswana, I suppose it wont be in vain after all. I stumbled upon this site while searching for exactly what is being discussed here. I think that if this is only talk without action we might as well call it a day and maybe adopt any other western culture as many are doing now and leave the history and future of our people, nation and ancestor to oblivion.

That will be tragedy of course, but we still have time and maybe like Mr. Khunou says this is our first step, so let's step up and step ahead. If some of you are academics and intellectuals who have any of this information that might help the common people who might not have access to this valuable information please pass it on through references to books, web sites, places, locations and possibly any events that might help us get a solid grip of ourselves and our heritage as the Batswana people.

Vines I am a Tswana woman from North West. I am looking for someone who can help me locate my Father - his name is Oupa Molefe, he is been rumoured to be living in the area called Bapong somewhere in Brits.

Ke kopa o a nang le lesedi ka rre o a romele molaetsa mo mokz webmail. Constance Matlou I am interested in the gathering of the ancestral knowledge of the peoples of Africa I have read with interest all the various comments.

Does the clan name perpetuate with both male and female? Same question as above I have had conflicting information given, by various institutions, researchers, etc. We envisage to have all of the peoples of Africa on a electronic database, so as to preserve the ancestral knowledge for generations to come.

Please can you assist so that your ancestors will never be forgotten by the children and their children? The culture of our forefathers is what made us who we are today! My father is Motswana which means that I am Motswana too; but can I tell you something Our almighty God knows everything. Let's keep what we have and what we don't know won't kill us. Letlapa le Ikadile How does Batswana culture gather information, solve problems, communicates, learn and deals with conflict?

Batswana were here as early as AD , As to why they did not have a single King but multiple chiefs I think is errelevant because it does not prove that they were not here earlier or that they do not have roots. You do not need a King to prove your lineage So smile Batswana I think your a great people Posted by: THABO SOKO I think a number of strategic input have been added to modify this article, it would be sad to let such inferences especially those that bore negative predisposition on the Tswana's and their origin.

I think it equally imperative that before we cast any aspersions regarding the rich culture of this beautiful and humble nation ya Batswana, it is better that we take time and understand their true persona.

Being a proud Motswana myself, I take strict exception to the inferences made about us without substance. I think like any other nations it is high time we celebrate our cultures without being apologetic - it cross my mind that amongst those unsung heroes - Kgosi Tawana, Kgosi Kgama, Kgosi Sekonyela, Kgosigadi Manthatisi, Kgosi Pilane - these and many more that I could not mention deserves a place in our History. Batswana a re emeng ka dinao go sireletsa setso sa rona. Palai Segone All people share the same origin, therefore batswana le basotho share the same origin.

It does not matter when or where we parted ways but the fact of the matter is we share the same origin. Badimo ba batswana le ba basotho mo ba leng teng ba bina pina le nngwe go direla bana bo bona mo lower Africa. Upper Africa is more united at this epoch than ever before. I would advice that we end this mud slinging and start working together as Africans as the era is near. God and the gods of Africa are tirelessly workind towards Africa's development and unity of its children.

I spent few days at Mzanzi Africa and it was an experience I would love to have again. Or maybe a should get lessons on Setswana and Zulu and if all goes well get someone to settle with at the south. Its good to appreciate our African languages and see how to learn more about them. I agree it is difficult to separate fiction from the truth but it is the start.

About footprint on the stone; this is not fiction it is true. As for the San as the first people if you read and follow Setswana tradition when mophatho regiment goes out to war or initiates graduates, and there is San among them, he will be the one to lead the group during ceremonies but not as the commander of the troop as he is regarded as the elder of Batswana.

And amount Barolong, Mohuretshe shall be second after the San and then Modiboa who is Morolong, and elder of the rulers of the Barolong people and then the son of the King.

Those things do collaborate some of my grandmother stories as they do in fact happen. Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale.

I hope your grandmother was not telling a folklore. It sounds more like a colourful bed time narration from the elderly on the young ones. Needless to say, there are many 'tales' or stories that seem to have been told and while they sound like folklore it may have been the best way our ancesters could ensure that history is told from one generation to another in an uncomplicated way.

Any scientific attempts at the time wll have been to complex for people to remember all detials. Consider the story of Moshemane wa Sankatana who saved his people from a huge monster. Some historians believe this story has its origins in the jurrasic age. True or not we will never know. What of the recent challenges to some biblical stories such as Noar's Ark. Some now believe this was a folklore somewhere in Africa, Egypt I think which found its way into the Bible Hebrew scripts.

Some don't think it ever happened. Perhaps the answer is not to literally interprete these stories but we need a new science to derive fact from a simple story that sounds mythical.

Afterall anthropology and archeology ahve developed a science to gerive fact from simple things such as rock art, and simple bones and human tools lying around in ruins or fossilised in time. There could be a science from deriving fact from Moswara, Tebele, Masilo, Masilonyana, Morongwe and Morengwenyana story. Anyone want to try? Julius Segole Ompopile on that score I agree with you. But we must avoid shooting ourselves on the foot because we are and must be suspicious of the motives or nore inportantly correctness of the western study of our origin and evolution.

Like any science irrespective of who is making postulation or conclusion should be critiqued, refined until there is undiputable and commonly accepted evidence to support the theory.

I am still concerned about people who deny and dismiss with contempt the theory of North and Eastern origion. Most of those who challenge it do not offer alternative theory supported by undisputable or credible evidence. Their knee-jerk reaction sounds like the current debate on Australopicas-Sediba as the 'missing link' to homo- species.

At least until a few decades ago there were scientist who questioned the 'Out of Africa' theory which suggested that all world civilizations are descendants of black 'Africans' perhaps because such a suggestion was 'insulting' or not in keeping with white or western, including other Asian people, 'inferior' Africa sterotyping. Now, that debate has died down and most scientist accept the 'Out of Africa Migration' theory, sterotypes are questioning the recent Australopecas-Sediba science linking the fossil finds to homo- species.

The above sterotype seems to be prevalent in the denial of the inter and intra Nguni-Sotho relations and from North and East migration theory. While reading the web links provided by Tebello Thejane, I was struck by a wikipedia article on the Kingdom of Mutapa. You find this similarity as you go further East e. Unless you then claim that the Sothos and Ngunis migrated Northwards and influenced the people they met. However Archeological evidence shows a a South-ward migration.

It is that time of the year when you go out to try to start your mower for the first time of the season…. Here is an example of one that we just finished servicing this week. Hydrangeas are flowering deciduous plants that can range in size from small bushes to larger tree-like varieties. If you want to grow your own hydrangea plants, you can produce new …. July 13, — 4: How to Grow Hydrangea from Cuttings July 18, — 1: Tune-up time for your equipment!

March 17, — 2: February 23, — 1: January 26, — 8: February 25, — Generator Service, Parts and Repair February 23, — February 23, — Start-up issues with your mower? How to check your lawn mower battery and pick the right size battery for your mower. June 1, — 9: Get Ready Now for Spring Mowing!

March 4, — 9: Parts for All Brands! Click to visit our Parts Store.

Imsges: dating sites in soshanguve

dating sites in soshanguve

Batswana ba mmina tlhantlhagane. Maybe from my position it is easy to say so please forgive me - it is just that my general feeling is that we as South Africans we spend a lot of time scratching in the ashes of the fire that destroyed our heritage. How our langauges have influenced one another and our cultures.

dating sites in soshanguve

Its good to appreciate our African languages and see how to learn more about them.

dating sites in soshanguve

Ga gona selo se se bediwang Tswana. The first people are the Basarwa the San. Onkgopotse kgekgekge a Moirwagale A go na le mongwe yo o tlhaloganyang leboko le la Bahurutshe. I think that if this is only talk without action we might as well call it a day and maybe adopt any other western culture as many are doing now and leave the history dating sites in soshanguve future of our people, nation and ancestor to oblivion. Doctor Tau Batswana originates from Niger, soshanhuve where the Batswana comes from Who is india westbrooks dating now this page you are confusing people.