History ng ang dating daan | Relationship

MCGI History

founder ng ang dating daan

TBakit maikli lang ang story ni Propeta Elias at Jonas, pareho naman silang great prophet? Bakit kayo na isinugo Niya sa panahong ito ay hindi binigyan ng ganuong kaloob? TBakit napakahalaga ng tao sa Dios sa lahat ng Kanyang nilalang? TMay pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak? Paano kung mali na ang lalaki, kailangan pa bang sundin naming mga babae iyon? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo? TAno ang ibig sabihin ng kapag nagkasala ang iyong mata ay dukutin mo at kung nagkasala ang iyong kamay putulin mo?

Navigation menu

At matutunan ng mga tao yung mga maling gawa nila sa mga sa kani-kanilang mga relihiyon. TBakit kayo nakikipagdebate, pagkakakilanlan ba iyan ng pagiging sa Dios? TMasama ba ang pamahiin? TAng pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong? Saan napupunta ang kaluluwa ng isang taong namatay?

TAno ang gamot sa makakalimutin? TNasusulat na bawal ang pumatay. TMay paliwanag ba sa Biblia kung bakit nilawakan ng Dios ang tubig kaysa lupa? TPaano ang paghingi ng tawad sa Dios at paano malalaman kung pinatawad na ng Dios?

TAng pagiging palabiro ba o palatawa ng isang tao ay nauuwi sa pagiging makasalanan? TBilang kabataan, papaano ako magiging malinis sa harap ng Panginoon? TAng isang libong taon na paghahari ni JesuCristo, literal ba iyon? TSino si Maria Magdalena sa buhay ni Jesus? TMagkakakilala pa ba sa kabilang buhay ang mga magkakamaganak at magkakaibigan?

TAno ang layunin ng Dios sa paglikha Niya sa atin? TPaano matatanggal ang desire o addiction ng kabataan sa mga materyal na bagay? THindi ba masamang lumipat sa ibang relihiyon? Wala bang masamang mangyayari sa buhay ko? TMagkakakilala pa ba sa langit? Paano kung mapunta sa impiyerno magkakakilala pa rin ba? TKung sakaling hindi lumabag sina Adan at Eva sa kautusan ng Dios, dadami ba ang tao sa mundo? TSino ang unang nilikha, ang tao o ang anghel?

TIs it true that there is a hell? TBakit hindi na kailangang isama sa panalangin ang kaluluwa ng patay? TDapat ba na ang communion ay ginagawa every week? TBakit ipinagbabawal ang pagsamba sa mga rebulto?

TMasama ba ang pamahiin? Kasi sabi nila, wala namang mawawala kung maniwala sa pamahiin. Kasalanan ba ito sa Dios? TAno ang purpose ng buhay, bakit may buhay sa mundo? TWhat is the proper way of praying? TObligasyon ba ng tao na lumuhod o yumukod sa panahon ng pagdarasal sa panahon ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng inyong grupo?

TAno ang tamang panalangin sa Dios? Kailangan pa bang magkrus o ipagsigawan ang panalangin o magdarasal lang ng taimtim? TPaano ang tamang pagdarasal para tayo pakinggan ng Dios? TTama ba sa isang Kristiyano na magdasal na lang sa sarili niya at huwag nang pumasok sa simbahan? TTungkol sa paglakad ng nakaluhod. TNasa Biblia ba ang tungkol sa family planning? TSaan sa Biblia nakasulat ang tungkol sa teenage years ni Jesus? TWala bang nakalagay na nagkaanak uli si Adan at Eva? Huli na si Set?

TNagkaroon na ba ng katuparan ang lahat ng hula ng mga propeta o kalahati pa lang? Ano ang ratio ng natupad sa hindi pa? TMababasa ba sa Biblia ang paggamit ng mga instrument sa paghahandog ng awit sa Dios? TBakit umabot ng years si Adam? At gaano katotoo sa Biblia na ang isang araw sa Dios ay isang libong taon sa tao?

TAno ang ibig sabihin ng tupang wala pa sa kawan? TIn reading the Bible, where am I going to start? TSaan talaga nagsimula o nanggaling ang Biblia? Paano nasalin iyon until now na nagkaroon ng Bibliang ganyan kakapal at lahat ng nangyari nang sinauna ay nababasa natin? TSapat na ba ang sumampalataya lang at tanggapin si Jesus ay ligtas na? TNakasulat ba sa Biblia ang ginagawang pagdarasal at pagsisiyam sa mga namatay?

Kalugod-lugod ba ito sa Dios? TTotoo ba ang soulmate? TBakit kailangan pang maipako si Cristo sa krus para matubos tayo sa kasalanan gayong may bautismo naman para maligtas? TSa kasalan sa Cana Galilea, bakit pinagsabihan ni Cristo si Maria na huwag siyang pangunahan sapagkat iyon ay hindi pa niya panahon?

TMortal sin bang hindi pag-aralan ang aral ng Dios? TAno ang dahilan bakit nilikha ng Dios ang tao? TBakit kailangang tayo pa ay magkanya-kanya ng paniniwala samantalang tayo naman ay iisang Biblia lamang ang ginagamit? TPaano mararamdaman kung ikaw ay tinatawag na ng Dios? TPaano nalaman o nakilala nila Pedro na sila Moises at Elias ang nakita nila sa bundok?

Saan galing ang Dios? TTotoo ba na ang computer ay gamit ng antichrist? TKung mapagpatawad ang Dios bakit nagkakaroon ng earthquake, tsunami, pati mga batang walang malay namamatay?

TSino kinatakutan ni Cain nung pinatay niya si Abel? Para kanino ang tanda ng Dios kay Cain? Sino at anong lahi ang asawa ni Cain? TKailan dapat maglingkod ang tao sa Dios?

TBakit pinahihintulutan ng Dios magkaroon ng sakit ang tao? TNatutuwa ba ang Dios kapag sinasaktan ng tao ang sarili niya o pinahihirapan halimbawa penitensiya? TAno ba ang tunay na pangalan ng Dios? TPaano namatay si Judas? TKapag namatay ang tao, saan mapupunta ang kaluluwa?

TAno ang purpose ng Dios bakit Niya nilikha ang sangkatauhan? TSi Kristo ba at ang Ama ay iisa lang? TTotoo ba na ang sanggol na nasa sinapupunan ng ina ay may kasalanan na rin? TPaano hahatulan ng mga banal ang mga anghel? TTotoo bang nilalang din ng Dios ang mga lamang-lupa at mga bad spirits? TAno ang nararapat na pagsasama ng pamilya na magkakaiba ng pananampalataya? TAng tao ba ay binubuo ng body, soul and spirit the trichotomous concept or body and soul only?

TBakit hindi lahat ng sumasampalataya ay sa Dios? TGaano kabigat ang tinatawag nating mortal sin at ano ang maaaring maging kapatawaran nito? TBakit tayo nagkaroon ng pangalan? TIpinako si Jesus at namatay para tubusin ang tao sa sanlibutan, ibig bang sabihin ligtas na lahat ng tao? TIlan ba ang Dios? TSaan nagmula ang Dios? TBakit nabuhay pa ang tao kung mamamatay din lang? TMay connection ba ang konsensya sa takot sa Panginoon? TKung may nagawa akong kasalanan, paano ko malalaman kung napatawad na ako?

TTotoo bang may Dios na buhay? TBatas pa rin ba ang ikapu sa ating panahon? TNaaayon ba sa Biblia ang ikasampung bahagi ng pag-aabuloy? TDapat pa bang ipatupad sa simbahan ang ikapu? TBakit hindi kayo nagpapagaling sa pamamagitan ng panalangin lamang? TBakit ang mga kababaihan sa inyo mahahaba ang damit? TPaano makikitungo sa kapatiran ang isang matuwid na manggagawa o miyembro man? TAng doktrina tungkol sa aral sa buhok ng babae, may sinasabing kapag wala kang buhok ay maglambong ka. Ano ibig sabihin nuon?

TSino ang Dios ng inyong samahan? TKung bawal ang alahas, paano ang wedding ring ng mag-asawa? TAno ang katangian ng Ang Dating Daan na naiba sa ibang relihiyon? TBawal bang maghanda sa birthday? TBakit babae lang ang nagpapahaba ng buhok? Hindi ba sabi sa Biblia, 70 x 7 beses patatawarin ka ng Dios? TTotoo ba ang mga kasabihan nila na ang mga relihiyon daw ay parang barko lang, pipili ka lang ng sasakyan mo?

TAno ba ang pagkakaiba ng inyong Relihiyon sa ibang Relihiyon? Ano po ang ibig sabihin ng Book of Enoch? TSaan matatagpuan ang apat na hangin sa sulok ng lupa? TSome verses regarding jealousy and guiltness. Kung ganun, bakit namatay ang anak ni David kay Bath-sheba?

TMay posibilidad ba na mangyari ang nangyari sa Pahayag tungkol sa pitong trumpeta? Paano nasulat sa Biblia ang mga pangyayari na walang sinomang nakakarinig?

TMaraming versions at salin ang Biblia — hindi kaya minsan literal ang interpretation natin sa Biblia? TNaniniwala ba kayo na ang salita ng Dios ay walang salungatan? TGaano kahalaga ang salita ng Dios sa isang tao? TSaan makikita ngayon iyong orihinal na Biblia? TTotoo bang ang patay ay nagpaparamdam? TAno ibig sabihin ng , numero ba talaga ng demonyo yun? TKasalanan ba na hindi binyagan o bautismuhan ang bata? TAng isang sanggol na namatay na hindi nabinyagan ay mapupunta daw sa Limbo.

Nasusulat ba iyon sa Biblia? TMay nasusulat ba sa Biblia kung papaano gunitain o alalahanin ang mga patay? TDapat ba na manalangin ng paulit-ulit? TTungkol sa bendisyon sa patay. TSa dami ng relihiyon na lumitaw sa mundo, ano tamang dapat pasukan ko? TBakit maraming relihiyon dito sa sanlibutan? TAng adrenaline rush ba ay isang manifestation of being God? TAno ang tunay na kahulugan ng bautismo?

TKailangan bang bautismuhan o binyagan ang bata? THindi ba masama na tatlong beses na nabautismuhan? TMaliligtas ba ang mga kaluluwang nangamatay na na hindi nabautismuhan sa Iglesia ng Dios? Is it written in the Bible? TMay kinalaman ba ang teknolohiya sa ating kaligtasan o kapahamakan?

May limitasyon ba ang kaisipan o kaalaman o kakayahan ng tao sa mata ng Dios? TSaan mababasa na sa panahon ngayon inutos na ang pagsamba ay araw ng linggo? TMaiituring ba na panalanging paulit-ulit kung ang panalangin na ginawa ko ngayon ay gaya ng panalangin ko kahapon?

TDinidinig ba ng Dios ang mga panalangin ng isang tao kung mayroon siyang kaaway at hindi niya ito pinapatawad? TLagi akong nananaginip ng masama, gusto kong malaman bakit ganun? TTotoo bang ang mga panaginip ay maaaring may epekto sa talagang nangyayari sa buhay natin?

TDapat bang itakwil ang anak na menor de edad na matigas ang ulo? TGaano kaimportante ang Biblia sa buhay ng tao? TLahat ba ng Biblia pare-pareho? TWhy we must follow the commandments of Christ and not the law of Moses,when the Lord also said that He is the same yesterday, today and forever?

TPaano kung ako ay mamatay at hindi ko mahikayat ang aking pamilya, uusigin pa ba ako sa paghuhukom? TNasusulat ba kung sino ang tinutukoy ng Dios na kasama niya sa paglikha ng tao?

TYou already told us the quality of woman that is approved by God, how am I going to make a move for that woman based on the Scriptures? TSa mga suliranin at kaguluhang nararanasan natin ngayon, ito ba ang senyales na malapit na ang second coming? TMasama bang maging bakla, tomboy at bisexual? TAno ba ang dapat gawin sa isang taong namatay, dapat bang ilibing o ipa-cremate? TPaano malalaman kung kailan darating ang ating Panginoong JesuCristo? TAlam ba ni lucifer o satanas ang mangyayari sa kanya sa huling araw?

TSa dami ng namatay na tao, lahat ba nakakarating ng langit, nakita ba nila ang Dios? TTotoo bang alam ng Dios ang lahat ng bagay? TSa panahon natin ngayon may kapighatian, kahirapan at sakit — kalooban ba ito ng Dios? TPaano ko malalaman na ang pagkakaintindi ko ng Biblia ay tama o mali? TDapat bang patungan ng kamay ang may sakit? TPag namatay ba tayo makikilala pa rin natin ang mga mahal natin sa buhay? TKung ang langit at lupa ngayon ay matatapos, nakagawa na ba ng bagong langit ang Dios?

TTotoo ba na tatlo ang langit? TPuwede ba natin mai-consider na ang banal na Espiritu Santo ay Dios? TSabi ng Dios ang mga buto sa libingan magkakaroon ng litid at laman at muling mabubuhay, papaano ang mga na-cremate na naging abo? TTungkol sa third eye. TMay perpektong tao bang nabuhay sa mundo?

TPaano magaganap ang one world one government o ang millennium rule of Christ? TIs there any verse in the Bible that hinders a person from becoming lazy?

TBiglaan bang darating ang matinding kapighatian? TPaano ang mga may taning ang buhay, malapit nang mamatay, saka lang nagsisi, tanggap ba iyon?

TSi Hesus ba ay isang Hudyo? TGaano na ba kalapit ang pagdating ng Panginoon sa ating mundo? TAng Dios Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may kani-kaniyang katangian, pakipaliwanag lahat ng kanilang katangian TTama bang maniwala sa himala?

TBakit maraming mga bata ang nagsa-suffer gayong wala naman silang kasalanan? TBakit hindi na lang alisin ng Dios ang demonyo sa mundo para wala nang kasamaan? TAno ang tunay na pangalan ng Dios? TBakit lumikha o gumawa ang Dios ng halamanan sa gitna ng Eden na siyang pinagmulan ng kasalanan ng tao?

TBakit nagrebelde si satanas sa Ama? TBakit napakaraming masamang tao sa panahong ito? TAno ba ang relihiyon ng 12 apostol? TTamang pakikisama sa among mabagsik. TPuwede bang kasiyahan ng Espiritu ng Dios ang taong walang aral? TKailangan bang lapitan ang taong nagkasala sayo upang malaman nya na napatawad mo na sya?

TNung mamatay si JesuCristo sa krus, diba napatawad na ang mga tao sa kasalanan? Bakit may hahatulan pa uli? TMay utos na bawal pumatay. Naguguluhan ako bakit may nababasa ako parang ang Dios ay may inuutusang ipapatay. TMasama bang makipagtalo sa salita ng Dios? TMasama bang dumepende sa ibang tao kung tayo ay nasa kagipitan? TPinili ba ni Cristo ang mga apostol kasi writers sila?

TAno ang magiging kalagayan ng may kapansanan sa kaharian ng Dios? TBakit si Cristo ang pinili ng Dios na tumubos sa mga kasalanan? Bakit hindi na lang mga kerubin? TTotoo bang kasalanan na pagtalunan ang salita ng Dios? TBago dumating ang Panginoong JesuCristo, magpaparamdam ba siya sa sugo sa panahon ngayon? TMaaari bang mabuhay ang isang tao na hindi makagawa ng kasalanan? TKung walang mga kautusan mayroon bang dahilan para magkasala ang isang tao? TSaan mapupunta ang espiritu ng taong namatay?

TKapag masama at makasalanan ba ang isang tao, patatawarin ba siya ng Dios? TKung ang Dios nasa langit, saan siya masusumpungan sa lupa? TAlin ang mas masama — makaalam ng mabuti pero di ginagawa o di makaalam ng mabuti pero masama ginagawa?

TAno ang kahihinatnan ng mga taong nakarinig ng tamang aral pero hindi sinunod ang kautusan? TAno ang plano sa atin ng Dios? TAno ang mas matimbang ang relihiyon o ang kaligtasan? TBakit sa ibang relihiyon puro babae ang namumuno? TMasama bang magtanim ng sama ng loob sa taong ipinanganak na hayop? TNasaan na ba ang mga dinosaurs? TSaan galing ang ideya ng kahirapan bago pa ang paglalang gayong hindi naman nahihirapan ang Dios dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat?

TKapag ba maganda ang pamumuhay ibig sabihin ay pinagpala ng Dios at nasa tamang relihiyon at di na kailangang magsuri ng iba? TAnong tunay na pangalan at ipinangaral na ikaliligtas natin?

TBakit walang tiyak na petsa, buwan, at araw ang kapanganakan ng ating Panginoong JesuCristo? TAng interpretasyon ba ng mga nagbabasa ng Biblia ay iba-ibang interpretasyon kaya nagkaiba-iba ang relihiyon? TAno ang isang magandang paraan ng paglilingkod upang maging kalugodlugod sa Dios? TAno ang meron sa langit na wala sa mundo?

TAno ang pagkakaiba ng sheol at hades? TAno ang magiging gabay nating mga tao upang maiwasang magkasala sa isip, puso, at kaluluwa? Paano magiging huwaran sa paningin ng Dios? TMay pag-asa ba ang isang tao na magbago? TNakalagay ba sa Biblia na ang paraiso ay ibabalik ng Dios sa lupa? TMay kasalanan ba na hindi pinatatawad o napatatawad ng Panginoon? TTotoo bang ang tao bago ipanganak ang kaniyang espiritu ay kasama ng Ama sa langit?

Kung halimbawa maanib ako sa iglesia ninyo, puwede pa ba akong tumanggap ng manliligaw? TPaano nagkaroon ng bakla at tomboy? At saka nuong dati ba parang ayaw na sa kanila ng mga tao? TMay puwang ba sa langit ang walang asawa? TAnong ibig sabihin ng salitang Armagedon? TAno ibig sabihin na sa kanyang kamay ay may 7 bituin Apoc. TAno ang ibig ipahiwatig ng simbolikong pahayag sa Apoc.

TAnong dapat kong itawag sa inyo ingkong ba o brother o ka Eli Soriano? TSino ang Dios na dapat sambahin? TAnong kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Dios? Ano ang kahulugan ng pananalitang ito? TAno ibig sabihin ng Juan 3: TKung may ikalawang kamatayan na sinasabi sa Biblia, ano ang unang kamatayan? TAno ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat. TWala pa raw taong nakakarating sa langit, paano iyong sinabi ni Cristo sa katabi niyang magnanakaw nuong ipako siya sa krus? TBakit ba isinama ni Jesus si Judas sa 12 apostol kung nalalaman niya na si judas ay masama?

TNang malagot ang hininga ng ating Panginoon, bakit nabiyak ang kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies? TIlan ang anghel na bumaba at anu-ano ang pangalan nila?

TBakit ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng immorality? TPaano at saan hahatulan ng Dios ang tao? TPaano magiging matuwid ang isang tao sa paningin ng Dios? TGusto kong marinig sa inyo ang tungkol sa spiritual warfare o kaya iyong invisible world. TPapano po magiging makapangyarihan ang Salita ng Dios sa atin?

TAno ba ang palatandaan ng tunay na Dios para sambahin? TAnu-ano ang mga pagkakaiba ng mga tungkulin o batas ng Iglesia ng Dios sa ibang relihiyon?

TBawal ba ang sugal? TSino ba talaga ang Panginoong Dios? TSaan ba napunta ang sinasabi nilang Ark of the Covenant? TBawal ba ang magsalin ng dugo blood transfusion? TTotoo bang may impiyerno at paano tayo maliligtas duon? TIlan ang pupunta sa langit at bakit pupunta doon? TAno ang ibig sabihin ng divine intervention? TAno ang magandang paliwanag sa Mat. At ano ang magandang preparation ng Church of God kung sakaling dumating na ito? TBawal ba sa lalake ang mahaba ang buhok?

THanggang kailan pahahabain ang buhok ng babae? TGaano kahalaga ang bautismo? Paano kung ang gustong magpabautismo ay paralisado? TPuwede bang ang nabautismuhan ng dalawang beses na ay bautismuhan uli?

TSa dami ng nakasulat sa Biblia, ano ang gabay o guidelines para malaman ang mga bagay na literal o simbolo o may iba pang kahulugan? TIba ba si Cristo sa Ama? TDo you condemn gay? TIlang taon pwedeng bautismuhan na ang isang tao? TAral din sa amin ang magsuot ng mahinhing damit pero not necessarily nakapalda palagi.

Bakit sa inyo panay nakapalda mga babae? TBakit di maaaring sambahin ng tao ang kawangis ng Dios na gawa lang ng mga kamay? TAng tao bang makasalanan kapag namatay ay mabubuhay muli at mapaparusahan sa impiyerno o dagatdagatang apoy para maghirap ng walang hanggan? TTotoo bang ang makapapasok sa kaharian ng Dios ay lang? TTungkol sa third sex. Ano ang mangyayari kung hindi namin babawiin ang damdamin namin bilang third sex pero marami naman kaming natulungang mabuti sa mundo? TAno ang kahulugan ng Roma 3: TAno iyong kalapastanganang walang pangalawa?

Paano kung makikinig ako sa inyo, sa Dating Daan, paano ako maniniwala gayong tao rin kayo? TAno ang parabola nitong Mateo Saan mapupunta ang mga kinuha at ang mga maiiwan? TPaliwanag sa 1 Juan 5: TSino ang babaeng tinutukoy sa Revelation 12?

TBakit nagalit si Kristo sa mga nagtitinda sa harap ng plaza at pinaghahagis ang mga tinda? TPaano naisulat ni Moises ang nangyari sa Genesis gayong wala pa naman siya nuong nangyari iyon? TSa panahon ni Noe, sinabi ng Dios na hindi na muling parurusahan sa pamamagitan ng tubig. Ibig bang sabihin ay nagsisisi ang Dios dahil nagkamali Siya sa ginawa Niya?

TPosible kayang magbalikloob sa Dios si satanas? Ano ang hindi Niya inilagay duon at bakit? TSino si Cristo sa buhay ng tao at ano ang pamumuhay niya noon lalo nuong bata pa siya? TMadadamay ba sa kasalanan ng anak ang magulang? TSino ang pinakamatanda o pinakaunang tao o hayop dito sa buong daigdig?

TKapag namatay kayo, puwede bang bigyan kayo ng chance ng Dios na mabuhay upang maitama pagkakamali? TAno ang tatak ng Dios, mga palatandaan? T Is God all-knowing?

If He is all-knowing then what is the significance of the creation of Adam and Eve when He knows beforehand that they will fall into sin? TTungkol sa pagpatay ng Dios. TPuwede bang sabihin na ang intuition ang pakikipagusap ng Dios sa tao? TTama ba na mag-enjoy tayo sa kapritso natin samantalang kapag nagbigay ng donation kaunti lang o hindi sapat?

Sino ang mga kasama niya? TNuong ginawa ang sanglibutan — nasan ang Dios Espiritu Santo? TSino ba talaga si Cristo, Dios ba o tao? TNasaan ang Panginoong Dios ng hindi pa Niya ginagawa ang langit at lupa? TMay sukat ba ang langit? TPuwede bang mag-asawa ang magkaibang relihiyon at ano ang magiging outcome at ano ang dapat gawin? TBakit sa Juan 8: TTungkol sa kalikasan ng ni Cristo. Ano ang pagkakakilala ninyo sa kaniya?

TMay nagsasabing ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ibig bang sabihin kung mamatay ang isang pusakal ay nakabayad na ng kasalanan?

TSaan mababasa sa Biblia na hindi na applicable ang ikapu? TSaan sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Dios ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? TBakit nasabi ng Panginoon na sa huling mga araw tayo ay lalong maghihirap? TSi Cristo ay galing sa sinapupunan ng Ama. Ang Espiritu Santo, ano proseso ng pinanggalingan? Sino sa kanilang dalawa ang nauna?

Bakit hindi tinatawag na Dios Espiritu Santo? TAbout sa speaking of tongues. TWhat is the Christian principle? TBakit kailangan pa ng relihiyon? Bakit hindi na lang relasyon? TTama ba ang turo sa amin na sa Efe. TTotoo bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang na kapag nag-i-speaking in tongues na raw ang taong pinapa-receive nila ay na-baptized na raw ng Holy Spirit? TTama ba ang paniniwalang hindi assurance ang pumasok sa isang relihiyon para maligtas?

TKapag nasa labas ng Church of God, may pagkakataon ba na hindi siya pinakikinggan ng Dios? Ano ba ang pinag-usapan nila? TBawal gumawa ng larawan pero sa Exodus ay nakasaad na gumawa sila ng kerubin. TPaano ako nakasisiguro na ang Biblia ay totoo na sa maraming panahon ito ay pasalin-salin na?

Kung hindi, kailan kaya ihahagis sa sanlibutan? TMay kaligtasan ba ang taong mabait, matulungin pero walang pinapaniwalaang relihiyon?

Ano naman ang pangalawa? TPapaano nangyaring ang pinagmulan ng mga tao ay si Eva at Adan samantalang parehong lalake ang kanilang anak? TIlan po bang mga kapahingahang Sabbath mayroon sa lumang tipan? TMay nabasa ba kayong hindi sinira ni Cristo ang kautusan? TSaang talata mababasa na ang sampung utos ay kautusan ni Moises?

TSa aming mga kabataan, may nakasulat ba tungkol sa pakikipagrelasyon halimbawa girlfriend o boyfriend? TAno ang tamang paraan ng pag-aasawa ayon sa Biblia?

TAno ang dapat inumin o gawin ng isang taong may cyst? TKung ang isang tao ay may skin disease, ano ang natural na paraan na pwede niyang gawin? TBawal ba sa kautusan ng Dios kung magkaiba ang relihiyon ng mag-asawa?

TAno ang tamang araw ng pagpapahinga? TAno ang tamang araw ng pagsamba? TAng taong hindi nakagagawa ng masama physically pero nakagagawa ng masama sa pamamagitan ng isip, may parusa ba? TAno ba ibig sabihin ng ikapu? TAlin-aling utos ang dapat sundin ng asawang babae sa pagpapasakop sa lalake?

TKailangan ba talagang umanib sa iglesia ang isang indibidwal? TObligatory ba sa Kristiyano ang magbigay ng ikapu? TPaano naisipang gawin ang pera? Bakit at anong dahilan ginawa? Kailan at saan naunang umiral? TAno po ang ibig sabihn sa Biblia ng sampung sungay? TNasa Biblia ba ang gawain na manghilot tapos humingi ng kaunting halaga para huwag lumipat ang sakit sa nanghilot? TTotoo bang may life after death? At anong klaseng pamumuhay ang naghihintay sa atin doon kung totoo iyan?

TAnong kahulugan ng nasa Mateo TLiteral ba iyong ang tao ay galing sa alabok? Nag-e-exist pa ba ang tree of life? Literal ba iyong ahas at iyong bunga? TAno ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu? TPag humihiling ba tayo sa Dios sa anong paraan natin nalalaman o nakikita na nakikinig Siya at tinutupad Niya ang bawat kahilingan natin? TSino ang sanggol na tinutukoy sa Heb.

TPaano maililigtas ang tao? THindi raw kailangan ng relihiyon, ang kailangan daw relasyon? TBasic principles of salvation. TSaan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? TBakit kailangan pang maging kaanib para maligtas? TPaano maliligtas ang isang makasalanan? TPuwede bang mangyari uli na ang mga anghel sa langit ay magkasala katulad ng nagawa ni lucifer nasa langit na nagkasala pa? TGugunawin ba ang mundo sa paghuhukom? TBakit bawal sa inyo ang rebulto?

TBakit araw ng sabado ang pagtitipon ng Dating Daan? TBakit bawal kainin ang dugo? TMay masamang epekto ba sa kalusugan ang matulog na basa ang buhok? TAno nararamdaman ng isang taong inaakay pa ng Dios kung nakagawa siya ng mga paglabag sa aral?

TAng diwa ng masama, saan nagmula iyon? TIs your logo Bible based and what is the relevance of your logo? TNaniniwala ba kayo sa Holy Spirit? TMay pagkakaiba ba ang highest heaven at third heaven? TBawal kumain ng dinuguan. TPaano ko maipapadama ang pagmamahal ng isang ina na dahil sa kahirapan kaya ako nasa malayo para po mabuhay ko sila? TIs there a way in the Bible how to bring up kids? TPapaano ko mapapalaki ang aking mga anak na may takot sa Dios? TMay pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak?

TNakakapakinig sa inyo ang anak ko. TSa paghahari ng isang libong taon, makikita ba sila ng mga taong kanilang paghaharian? May ipanganganak o mamamatay pa ba duon? Ang mga hindi nabuhay maguli, iyon ba ang mga hindi inabot ng salita ng Dios? TAbout God is everywhere. TTungkol sa mahal na araw. TIlan ba ang pintuan sa langit? TNakasaad sa Biblia na bago manalangin ay alam na ng Dios ang iyong pakay at may aral ka na ang Dios ay hindi omni-present, halimbawang 1 milyon ang sabay-sabay manalangin papaano malalaman ng Panginoon?

TBakit sa inyong relihiyon parang hindi mahalaga ang pagiging ina ni Mama Mary? TTotoo ba na mamanahin ng maliligtas itong lupa ayon daw iyon sa Eccle. TMay utak ba ang Dios? TAng pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong? TLahat ba ng Kristiano ay puwedeng maging guro ayon sa Biblia? TKanino tayo dapat mangumpisal ng ating mga kasalanan? TNakababawas ba ng kasalanan ng isang tao ang kumpisal at kumunyon? TI really want to know why in the mass they drink wine.

TDapat bang pagdebatehan ng mga relihiyon ang salita ng Dios at ano sekreto para magkaisa ang mga relihiyon? TKaya nagkasala si Eva ay dahil sa tinukso siya ng ahas. Hindi ba dapat na patayin lang ang ahas dahil ito ay makasalanan?

TPaano ang humingi lang ng tawad ng malamang mamamatay na siya? Paano ang namatay ng hindi nakahingi ng tawad? TPaano ba malalaman ng isang tao na tinatawag na siya ng Dios at ano ang dapat gawin ng mga taong tinatawag? TWhat is faith according to the Bible? THow can we determine that Ang Dating Daan is the true religion? THow can we be sure that Ang Dating Daan is not the same with any other religion?

TPaano kung confuse ka pa rin o kaya talaga namang hindi mo alam kung saan ka talaga mananampalataya pero matibay naman ang faith mo at gumagawa ka ng mabuti?

TIf a person did everything according to the Bible and made one mistake, would that person go to heaven or hell? TMay impiyerno ba talaga?

TTotoo bang kung ang tao daw ay maraming problema ay marami din daw ginawang kasalanan sa Dios? TPaliwanag sa Juan 8: TBakit ang masama ay hindi agad pinaparusahan? Bakit hinahayaan ng Panginoon na makagawa sila ng mas maraming kasalanan? TBakit may nilalang na diwata, kapre, duwende at iba pang lamang-lupa?

Paano sila ginawa ng Dios? Bakit hindi natin sila nakikita? Tunay ba silang literal na tao, samahan o relihiyon? TMay pahintulot ba ang Dios na gumamit ng katawan si Saint Michael para sumanib sa tao as medium para mag-relay ng mensahe?

TSa panahon natin ngayon, mayroon bang grupo o kahit sinong tao na pinagkalooban ng Dios para magpagaling sa pamamagitan ng milagro? TMay itinadhana ba ang Dios para makasama mo panghabangbuhay? THow can you become a Christian? TNasaan iyong bottomless pit o tartaroo? TMas mataas ba ang anghel sa tao? TAng isang kaanib ng Ang Dating Daan ay maaari pa bang maaniban o masapian ng masamang espiritu?

TKung Kristiyano ka na, wala ka na bang karapatang magkasala? TPaano ako makasasalba sa bahay na ang kabahayan ay may inaalagaang karo, wala namang ibang makakasama ang mother-in-law ko? TAng Ama ang lumikha sa anghel na naging satanas.

Mabuti ang Ama hindi ba dapat mabait din siya? TAfter judgment day,when some people go to heaven, will there still be freewill in heaven? TSa Awit ng mga Awit 1: TSino ang remnant Church na sinasabi sa Apoc.

TAno bang stage sa development ng isang bata sa sinapupunan ng ina pumapasok ang Espiritu ng buhay? TAyon sa Biblia, buhat sa malayong silanganan mag-uumpisa ang kaligtasan, kabilang ba ang bansang Pilipinas sa sinasambit dito? Paano ang ibang bansa na naniniwala sa Dios at paano sila maliligtas? TMula ba sa pagkasilang ng sanggol ay makikita na ang kanyang mabuting gawa tungo sa kanyang kaligtasan? TSa mga maiiwang makasalanang tao sa paghahari ni Cristo ng isang libong taon, may pag-asa pa ba silang maligtas?

TKanino dapat maglingkod at sumamba, kay Cristo ba o sa Dios, para hindi kumontra sa sinasabi ng banal na kasulatan na dapat maglingkod sa isang Dios lamang? TIto ba ang mamanahing lupa? TAno ang ibig sabihin ng kapag nagkasala ang iyong mata ay dukutin mo at kung nagkasala ang iyong kamay putulin mo?

TWe all know that God is the Creator, is there a possibility that He was also created? TPinahintulutan din po ba ng Dios na magkasala ang tao? TMabuti bang magpa-interes ng mga pautang? TAng mag-asawang nasa abroad, nagpapadala iyong babae sa magulang at kapatid niya. TAno ang kahulugan ng paghuhukom? Anu-anong mga bagay ang mangyayari, sinu-sino ang haharap at mga gaganap na mga hukom sa araw na iyon?

TAno ang tinutukoy sa Mat. TKasama ba ang mga anghel sa paghuhukom? Huhukuman din ba sila? TKasalanan bang gawin ang premarital sex? TKung ikaw ay nagkasala, humingi ka na ng tawad sa Panginoon pagkatapos nagkasala ka ulit, mapapatawad ka pa ba ng Panginoon kung paulit-ulit nagkasala ka? Sino ang naging nanay at tatay? TAno ang kahulugan ng II Corinto TBakit dumami ang relihiyon samantalang isang libro lang naman ang pinagbabatayan at ito nga ay ang Biblia?

TBakit hindi nagbibigay ng ikapu ang mga member sa inyo gaya ng nakasulat sa Malachi 3: TSino ba ang dapat paniwalaang samahan o relihiyon na nagsasabi ng totoo? TAnong uri ng kasalanan ng tao ang hindi napapatawad ng Dios? TSino ang mga haring tinutukoy sa Apoc. TBakit binigyan tayo ng Dios ng pagkakataon na mabuhay pero pagkalipas ng maraming panahon, babawiin Niya rin sa atin?

TAno ang ibig sabihin ng doktrina? Hindi ba puwedeng maging kaanib ako kung hindi ako magpapadoktrina? TSinu-sino ang mga anak ng Dios na sinasabi sa Gen. TSino ang nagsulat ng aklat ni Job? TAnong mabuting paraan ang dapat kong gawin para makasigurado ako ng aking kaligtasan? TDinidinig na ba ako ng Dios kahit hindi pa ako nababautismuhan pero underindoctrination na ako? TTungkol sa Lucas TTungkol sa panalanging paulit-ulit? TBakit pinag-awayan ni Arkanghel Miguel at ni satanas ang katawan ni Moises?

TAno ang katungkulan ko sa mundo at sa magpakailanman? Pakipaliwanag kung ano iyon. TAno ang mga dapat gawin ng tao sa sanlibutan na ikaliligtas at ikababanal natin? TKasalanan ba sa Dios na unahin ang pangarap bago ang umanib sa tunay na iglesia?

TAno ba ang tunay na religion na dapat samahan ng tao? TSa Dios galing lahat ng bagay. TBakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon?

TBakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo? TKapag lumipat ako sa ibang relihiyon, magkakasala ba ko sa Dios o masusumpa ba ako? TAno ang pinakamagaling na paraan para tayo po ay makaiwas sa kasalanan? TPaano natin malalaman kung ang mga nagpapagaling sa panahon natin ngayon ay galing sa Dios o galing lang sa masamang espiritu? TAbout near death experience. TMayroon bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Cristo na letra por letra na nagpahayag siya na siya ay Dios?

TBakit pinapatay si Jesus sa krus, pinako sa krus gayong wala naman siyang kasalanan? TPosible bang nilikha, ginawa o inanyuan ang Panginoong JesuCristo? TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel? TAno ang totoong paraan ng pagbabautismo? TPaano bubuhayin ang katawan ng mga taong na-cremate? TAng Hades, ang dagat-dagatang apoy at impiyerno ba ay iisa? TAno ba ang kaibahan sa pagsamba at sa pagpapasalamat?

TKagustuhan ba ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa tao? TBawal ba magpasalin ng dugo at magbigay ng kidney sa taong nangangailangan nito? TIlang klase ang anghel at anu-ano iyon? Sinong pinakamataas at sinong pinakamababa? TBakit maikli lang ang story ni Propeta Elias at Jonas, pareho naman silang great prophet?

TAno ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo? TAno ang ibig sabihin ng death and hell cast into the lake of fire? TAnong ibig sabihin ng Sabbath sa Genesis 2: Ito ba ay Saturday ngayon?

TSaang talata ko mababasa iyong si lucifer ang pinakamagandang kerubin? TTungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo? TPag gumawa ng maraming kasalanan tapos nagsisi na siya, patatawarin pa ba siya ng Dios? TAno ang ibig sabihin ng Born Again sa John 3: Paano ba maging born again? TPaliwanag sa sinasabi sa Biblia na gamitin mo ang iyong kamay at magpuri ka sa Panginoon.

TAno paliwanag ng Heb. TPaano malalaman kung tinatawag na ng Dios? TSa paanong paraan nahimok mo ang iyong sarili na paglingkuran ang ating Panginoong Dios o maging mangangaral sa kapwa natin kapatid? TNakasaad ba sa Biblia na ang Church of God ay isang sekta o isang relihiyon?

TMaliit pa ako nuong binyagan, puwede bang magpabinyag ang matanda? TNa-experience ba ni Cristo na hindi siya makapaniwala sa sarili niya? THumingi ako ng tatlong signs sa Dios kung dapat ko bang isagawa ang isang bagay o hindi.

Kung ibigay ng Dios ang signs at hindi ko pakinggan, nagkakasala ba ako? Soriano is using to identify that he is the one being referred to by that particular verse. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city; yet no man remembered that same poor man. Soriano took the Filipino translation, thinking that this is suitable for him that he is the poor wise man.

Knowing that he is the one that will save or deliver the small city by his wisdom. He strongly believes that this verse is a prophecy and not a part of a story being told in the book of Ecclesiastes. Sad to say, in reality, the verse is not a prophecy that will happen in the future; this is a story that had happened during the time of King Solomon. That is very erroneous information to claim what is not his.

Besides it is not the fulfillment of something foretold to the establishment of their church. When the Bible spoke of something in the future it is really sure to happen, it is not a prophecy that is like the thinking of ordinary man that it might or it might not be looking for chances. It will be fulfilled just like what God have said in Isaiah I have planned it, and I will do it.

Surely what God have spoken and He will do it. In a scrutiny of their statement, there is no clear cut prophecy that was fulfilled in their group. The real fulfillment of a prophecy in the Bible has many elements. The prophecy to the person and to the Church 2. The time that it would take place 3. The place that it would occur 4. These elements are not applicable to Ecclesiastes 9: Soriano is wise and poor.

In a very careful study, he is not the first to claim that he is wise. It was first claimed by Mr. Nicolas Perez, the leader of the first religion he joined to. Soriano made his own group with multiple names. Several elements of prophecy would not apply; the prophecy to the person — is it Mr.

Soriano was the person being told in the verse? Is it the congregation of Mr. Perez or the congregation of Mr. Who was the king that suppressed them? These are the questions that should be answered. Soriano taught that it is Kingdom, not a king, the kingdom of Catholicism which he is trying deconstruct. Automatically it is wrong. Conclusively, how can he strongly claim that what he is leading is the true church that all people should join to and he is the true messenger, when somebody is claiming the same title?

That is a very big disrespect to his beloved mentor Mr. Ponder on these things and you will find out. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. About us Bag of Tricks Core beliefs?? Eli Soriano There is frontline information being spread by the group Ang Dating Daan about their self. The promised thing These elements are not applicable to Ecclesiastes 9:

Imsges: founder ng ang dating daan

founder ng ang dating daan

TAno ang masasabi ng Biblia tungkol sa isang taong alam niyang masama ang ginagawa niya na minsan nakakaramdam ng guilt, minsan hindi? TNasa offering ba o pagbibigay ng pera ang kaligtasan?

founder ng ang dating daan

Cathy Ode Nadura Nov 05, at Edwin Hernandez Oct 02, at

founder ng ang dating daan

TNakakapagligtas ba ang relihiyon? TPaano magaganap ang one world one government o ang millennium rule of Christ? TPuwede ba natin mai-consider na ang banal na Espiritu Santo ay Dios? TBakit hindi ibinigay ng Dios ang kaalaman sa Biblia sa mga marunong na tao sa mundo? Nasusulat ba iyon sa Biblia? TAno ang tunay founder ng ang dating daan pangalan ng Dios? TPaano maliligtas ang isang makasalanan?